RoHs II คืออะไร ต่างจาก RoHs เดิมยังไง

กฎระเบียบ RoHS 2 ของสหภาพยุโรปถูกกำหนดขึ้นในปีพ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการจำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RoHs II คืออะไร ต่างจาก RoHs เดิมยังไง Read More »