กาวน้ำ

ลักษณะของกาวน้ำที่สำคัญคือ ความแข็งแรงของการยึดติดที่ได้จากการระเหยน้ำหรือการดูดซับน้ำ(โดยวัสดุที่ต้องการยึด) ออกจากกาว เนื่องจากข้อกำหนดนี้การใช้กาวเหล่านี้จึงต้องมีวัสดุอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่ของเหลวสามารถซึมผ่านได้

SynTak VA

SynTak VA is a water-based adhesive using high-quality ethylene vinyl acetate or polyvinyl acetate co-polymer emulsion and water, making it a safe and environmentally friendly alternative to traditional solvent-based adhesives. It's perfect for bonding a wide range of materials such as wood, paper, fabrics, and plastics.

Our adhesive is also VOC-free, making it safe for both the user and the environment and it's also easy to apply and clean up with water. It's ideal for use in a variety of industries such as construction, packaging, and woodworking.

SynTak AC

SynTak AC is an acrylic water-based adhesive specially developed for labeling, packaging and various other applications in a sustainable and eco-friendly way. The adhesive is easy to use, it can be applied using a variety of methods such as roller coating or spray coating.

Whether you're in the food, beverage, or consumer product industry, our Pressure Sensitive Water-Based Adhesive is the perfect solution for all your labeling and packaging needs.

SynTak AL

SynTak AL, is a polyvinyl alcohol water-based adhesive which is also know as PVAl. It is known for their flexibility and resistance to water, making it perfect for applications where a strong bond is needed in moist or humid environments.

Our SynTak AL water-based adhesives are used in paper and bookbinding, textile, and woodworking industries. With its VOC-free and has a low odor, making it a safer alternative to traditional solvent-based adhesives.

SynTak DX

SynTak DX is a dextrin water-based adhesive, made from a blend of dextrin and water. Dextrin comes from starch typically from corn, potatoes, or rice. It is a safe, versatile and eco-friendly. Dextrin's applications include laminating, converting, printing, core winding, carton and case sealing, paper bag and envelope manufacturing.

Due to dextrin’s slow curing rate it is an advantages to anyone or for any application that requires a longer setting time or assembly time. And because of its main component from starch makes it one of the least expensive packaging adhesives on the market today.

SynTak EPI

SynTak DX is an emulsion polymer isocyanate adhesive, also known as EPi adhesive. Isocyanates are reactive chemical compounds that can be used to create strong and durable bonds when combined with other materials.

EPI adhesives are used in a wide range of industries such as woodworking, construction, automotive, and furniture, and they are known for their high strength and durability even in harsh environments. They can be used to bond a variety of materials, including wood, metals, plastics, and ceramics.

ต้องการคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ปรึกษาเรา

Right Product to the Right Process

เราแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลิตผลของลูกค้าอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยกระบวนการที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้กาวและหมึกให้น้อยที่สุด

ลดการใช้พลังงาน

เราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ ด้วยการลดค่าไฟฟ้าและพลังงาน

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบให้มีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ดีที่สุด

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลามากขึ้น โดยการลดเวลาในการตั้งค่าและลดเวลาในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต